Privacybeleid

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Ten behoeve van onze bedrijfsvoering verzamelen wij de volgende typen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Met uw toestemming. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om producten en diensten bij u te kunnen leveren.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Root analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Root neemt in geen geval besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Root) tussen zit.

BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Hiervoor nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Security Officer (avg@root.nl).

BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden. Wij verwijderen uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijnen.

DELEN MET DERDEN

Root BV verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uitsluitend wanneer de uitvoering van de overeenkomst hierom vraagt, of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn zullen wij uw gegevens delen met derden. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

COOKIEBELEID

Door het gebruik van onze website stemt u in met ons cookiebeleid.

Cookies worden gecreëerd indien uw browser een specifieke website bezoekt. Die website stuurt bepaalde informatie naar de browser, die wordt omgezet in een tekstbestand. Iedere keer indien de gebruiker diezelfde website bezoekt, wordt dit tekstbestand opgehaald. Cookies bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website.

Cookies zijn door de bezoeker uit te schakelen. Dit kan door middel van de instellingen van de internet browser. Als cookies worden uitgeschakeld, zullen sommige features worden uitgeschakeld die uw site-ervaring meer efficiënter maken en bepaalde diensten zullen niet naar behoren functioneren.

RECHTEN

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast heeft u het recht uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u altijd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om uw privacy te beschermen adviseren wij u altijd uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken op een kopie van uw identiteitsbewijs.

KLACHTEN

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan willen wij deze uiteraard graag oplossen. Neemt u hiervoor contact op met onze Security Officer (avg@root.nl).

Wij wijzen u erop dat u ook altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.